top of page

2023

Engineering amorphous-crystallized interface of ZrNx barriers for Stable Inverted Perovskite Solar Cells

Guizhou Yuan, Ziheng Lu, Jing Xia, Dong Li, Ying Chen, Ying Zhang, Fengtao Pei, Changli Chen, Yang Bai, Tinglu Song, Jie Dou, Yujing Li, Yihua Chen, Zipeng Xu, Xiaoyan Yang, Zelong Liu, Xingyu Liu, Cheng Zhu* and Qi Chen*

Advanced Materials  2023,2301684

Inhibited Crack Development by Compressive Strain in Perovskite Solar Cells with Improved Mechanical Stability]

Guizhou Yuan, Wenqiang Xie, Qizhen Song, Sai Ma, Yue Ma, Congbo Shi, Mengqi Xiao, Fengtao Pei, Xiuxiu Niu, Ying Zhang, Jie Dou, Cheng Zhu, Yang Bai, Yiliang Wu, Hao Wang, Qunbo Fan, and Qi Chen

Advanced Materials  2023: 2211257

Passivation of positively charged cationic defects in perovskite with nitrogen-donor crown ether enabling efficient perovskite solar cells

Yuxuan Yang, Tao Zhao, Ming-Hua Li, Xiaoxue Wu, Mingyue Han,
Shih-Chi Yang, Qiaoling Xu, Lede Xian , Xiang Chi, Ning-Jiu Zhao, Hong Cui,
Sihan Li, Jin-Song Hu, Bao Zhang*, Yan Jiang*

Chemical Engineering Journal 2023, 451:138962

Suppression of Ionic and Electronic Conductivity by Multilayer Heterojunctions Passivation Toward Sensitive and Stable Perovskite X-Ray Detectors

Mingyue Han, Yingrui Xiao, Chao Zhou, Zijie Xiao, Wenyan Tan, Guowei Yao,
Xiaoxue Wu, Renzhong Zhuang, Shiming Deng, Qi Hu, Yuxuan Yang, Zhaoheng Tang,
Xunsheng Zhou, Haobo Lin, Huili Liang, Shenghuang Lin, Zengxia Mei, Cailin Wang,
Qi Chen, Wei Zhang,* and Yan Jiang*

Advanced Functional Materials

Surface n-type band bending for stable inverted CsPbI3 perovskite solar cells with over 20%
efficiency

Shuo Wang, Ming-Hua Li,Yanyan Zhang, Yan Jiang*, Li Xu, Fuyi Wang and Jin-Song Hu*

Energy Environmental Science

2022

Exciton Self-Trapping for White Emission in 100-Oriented Two-Dimensional Perovskites via Halogen Substitution

Han, Y; Yin, J; Cao, GY; Yin, ZX; Dong, YW; Chen, RN; Zhang, Y; Li, NX; Jin, SY; Mohammed, OF; Cui, BB; Chen, Q

ACS Energy Letters 2022,7(1):453-460

MoO3 doped PTAA for high-performance inverted perovskite solar cells

Chenyue Wang, Zhenhuang Su, Li Chen, Huan Zhang, Wei Hui, Dong Liang, Guanhaojie Zheng, Liujiang Zhang, Zengguang Tang, Wen Wen, Jianxin Tang, Qing Huang, Fei Song, Qi Chen, Xingyu Gao

Applied Surface Science 571151301

Recent strategies to improve moisture stability in metal halide perovskites materials and devices

Chenxiao Zhou, Alexey B. Tarasov, Eugene A. Goodilin, Pengwan Chen, Hao Wang, Qi Chen

Journal of Energy Chemistry 

Amidinium additives for high-performance perovskite solar cells

Ma, Y; Liu, N; Zai, HC; Fan, RD; Kang, JQ; Yang, XY; Pei, FT; Zhou, WT; Wang, H; Chen, YH; Wang, LN; Hong, JW; Bai, Y; Zhou, HP; Chen, Q

Journal of ournal of Materials Chemistry A 2022,10(7):3506-3512

Perovskite solar cells by vapor deposition based and assisted methods

Yan Jiang*, Sisi He, Longbin Qiu, Yixin Zhao, Yabing Qi*

Applied Physics Reviews 2022,9:021305

Avoiding Structural Collapse to Reduce Lead Leakage in Perovskite Photovoltaics

Xueyuan Wei, Mengqi Xiao, Boyu Wang, Chenyue Wang, Yuekang Li, Jing Dou, Zhenhua Cui, Jie Dou, Hailiang Wang, Sai Ma, Cheng Zhu, Guizhou Yuan, Ning Yang, Tinglu Song, Huanping Zhou, Haining Chen, Yang Bai, Qi Chen

Angewandte Chemie e202204314

Molecular Hinges Stabilize Formamidinium‐Based Perovskite Solar Cells with Compressive Strain

Congbo Shi, Qizhen Song, Hao Wang, Sai Ma, Chenyue Wang, Xiao Zhang, Jie Dou, Tinglu Song, Pengwan Chen, Huanping Zhou, Yihua Chen, Cheng Zhu, Yang Bai, Qi Chen

Advanced Functional Materials 2201193

Surface Molecular Encapsulation with Cyclodextrin in Promoting the Activity and Stability of Fe Single-Atom Catalyst for Oxygen Reduction Reaction

Changli Chen, Haijing Li, Jingzhao Chen, Dong Li, Wenxing Chen, Juncai Dong, Mengru Sun, Yujing Li

Energy & Environmental Materials 

Improving Heat Transfer Enables Durable Perovskite Solar Cells

Ning Yang, Fengtao Pei, Jie Dou, Yizhou Zhao, Zijian Huang, Yue Ma, Sai Ma, Chenyue Wang, Xiao Zhang, Hao Wang, Cheng Zhu, Yang Bai, Huanping Zhou, Tinglu Song, Yihua Chen, Qi Chen

Advanced Energy Materials 2200869

Extracting ammonium halides by solvent from the hybrid perovskites with various dimensions to promote the crystallization of CsPbI3 perovskite

Hailiang Wang, Huicong Liu, Zijing Dong, Xueyuan Wei, Yongfa Song, Weiping Li, Liqun Zhu, Yang Bai, Haining Chen

Nano Energy 94:106925

Cost Analysis of Perovskite/Cu (In, Ga) Se2 Tandem Photovoltaic with Module Replacement

Lina Wang, Huachao Zai, Ye Duan, Guilin Liu, Xiuxiu Niu, Yue Ma, Boyan Li, Yuchao Sun, Huanping Zhou, and Qi Chen

ACS Energy Letters 7, 6, 1920  

Stability of Platinum-Group-Metal-based Electrocatalysts in Proton Exchange Membrane Fuel Cells

Zhu, EB; Wu, MH; Xu, HZ; Peng, BS; Liu, ZY; Huang, Y; Li, YJ

Advanced Functional Materials 2203883 

Strain Modulation for Light-Stable n-i-p Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells

Wang, LN; Song, QZ; Pei, FT; Chen, YH; Dou, J; Wang, H; Shi, CB; Zhang, X; Fan, RD; Zhou, WT; Qiu, ZW; Kang, JQ; Wang, XY; Lambertz, A; Sun, MR; Niu, XX; Ma, Y; Zhu, C; Zhou, HP; Hong, JW; Bai, Y; Duan, WY; Ding, KN; Chen, Q

Advanced Materials 2022,34(26):2201315

Carrier Management via Integrating InP Quantum Dots into Electron Transport Layer for Efficient Perovskite Solar Cells

Jinpeng Wu, Ming-Hua Li, Yan Jiang*, Qiaoling Xu, Lede Xian, Haodan Guo, Jing Wan, Rui Wen, Yanyan Fang, Dongmei Xie, Yan Lei*, Jin-Song Hu*, and Yuan Lin*

ACS Nano 2022,16(9):15063

Mitigating Potential Lead Leakage Risk of Perovskite Solar Cells by Device Architecture Engineering from Exterior to Interior 

Xi Jin, Yuxuan Yang, Tao Zhao, Xiaoxue Wu, Baoze Liu, Mingyue Han, Weiqiang Chen,*
Tongsheng Chen, Jin-Song Hu,* and Yan Jiang*

ACS Energy Letters 2022, 7, 3618-363

Challenges of lead leakage in perovskite solar cells

Dou, J; Bai, Y; Chen, Q

Materials Chemistry 2022,6(19):2779-2789

Impeded degradation of perovskite solar cells via the dual interfacial modification of siloxane

Zhang, X; Cao, CS; Bai, Y; Zhu, C; Zai, HC; Ma, S; Chen, YH; Cui, ZH; Shi, CB; Wang, CY; Zhou, CX; Yuan, GZ; Gao, ZY; Hong, JW; Dou, J; Wang, H; Zhou, HP; Xiao, H; Li, J; Chen, Q

Science China Chemistry 

Chemical approaches for electronic doping in photovoltaic materials beyond crystalline silicon

Wei, XY; Zhang, PX; Xu, TL; Zhou, HP; Bai, Y; Chen, Q

Chemical Society Reviews 

Initializing film homogeneity to retard phase segregation for stable perovskite solar cells

Yang Bai, Zijian Huang, Xiao Zhang, Jiuzhou Lu, Xiuxiu Niu, Ziwen He, Cheng Zhu, Mengqi Xiao, Qizhen Song, Xueyuan Wei, Chenyue Wang, Zhenhua Cui, Jing Dou, Yihua Chen, Fengtao Pei, Huachao Zai, Wei Wang, Tinglu Song, Pengfei An, Jing Zhang, Juncai Dong, Yiming Li, Jiangjian Shi, Haibo Jin, Pengwan Chen, Yuchao Sun, Yujing Li, Haining Chen, Zhongming Wei, Huanping Zhou, Qi Chen

Science 387:747

The Spring of Processing Chemistry in Perovskite Solar Cells-Bayesian Optimization

Chen, Q; Bai, Y; Song, QZ

Journal of Physical Chemistry Letters 2022,13(46):10741–10750

Suppressing “Coffee Ring Effect” to Deposit High-quality CsPbI3 Perovskite Films by Drop Casting

Qixian Zhang, Huicong Liu, Xue Tan, Hailiang Wang, Yongfa Song, Xiaozhen Wei, Yue Deng, Weiping Li, Liqun Zhu, Zhenhua Cui, Yang Bai, Haining Chen

Chemical Engineering Journal 140147

Improving intrinsic stability for perovskite/silicon tandem solar cells

Tailai Xu Yihua Chen,and Qi Chen

Science China Physics, Mechanics & Astronomy 66:217305

Recent progress in perovskite solar cells: from device to commercialization

Xinhui Luo, Xuesong Lin, Feng Gao, Yang Zhao, Xiaodong Li, Liqing Zhan, Zexiong Qiu, Jin Wang, Cong Chen, Lei Meng, Xiaofeng Gao, Yu Zhang, Zijian Huang, Rundong Fan, Huifen Liu, Yanrun Chen, Xiaoxue Ren, Jiahong Tang, Chun-Hao Chen, Dong Yang, Yongguang Tu, Xiao Liu, Dongxue Liu, Qing Zhao, Jingbi You, Junfeng Fang, Yongzhen Wu, Hongwei Han, Xiaodan Zhang, Dewei Zhao, Fuzhi Huang, Huanping Zhou, Yongbo Yuan, Qi Chen, Zhaokui Wang, Shengzhong Frank Liu, Rui Zhu, Jotaro Nakazaki, Yongfang Li & Liyuan Han

Science China Chemistry  65, 2369

2021

Electrical Loss Management by Molecularly Manipulating Dopant-free Poly(3-hexylthiophene) towards 16.93% CsPbI2Br Solar Cells

Ming-Hua Li+, Jiang-Yang Shao+, Yan Jiang,* Fa-Zheng Qiu, Shuo Wang, Jianqi Zhang,
Guangchao Han, Jilin Tang, Fuyi Wang, Zhixiang Wei, Yuanping Yi, Yu-Wu Zhong,* and Jin-
Song Hu*

Angewandte Chemie International Edition2021,60(30):16388

Development of encapsulation strategies towards the commercialization of perovskite solar cells

Sai Ma, Guizhou Yuan, Ying Zhang, Ning Yang, Yujing Li, Qi Chen

Energy & Environmental Science 2022, 15: 13-55

Hole transporting materials in inorganic CsPbI3_x0001_xBrx solar cells: Fundamentals,criteria and opportunities

Ming-Hua Li, Fa-Zheng Qiu, Shuo Wang, Yan Jiang⁎, Jin-Song Hu⁎

Mater. Today 2022,52:250

Rational design of Fe-N-C electrocatalysts for oxygen reduction reaction: From nanoparticles to single atoms

Mengru Sun, Changli Chen, Menghao Wu, Danni Zhou, Zhiyi Sun, Wenxing Chen & Yujing Li

Nano Research 2022,15:1753-1778

2020

Promoting Thermodynamic and Kinetic Stabilities of FA-based Perovskite by an in Situ Bilayer Structure

AF Xu, N Liu, F Xie, T Song, Y Ma, P Zhang, Y Bai, Y Li, Q Chen, G Xu

Nano Letters 20 (5), 3864-3871

The Role of Surface Termination in Halide Perovskite for Efficient Photocatalytic Synthesis

Q Chen, Y Dong, K Li, W Luo, C Zhu, H Guan, H Wang, L Wang, K Deng, ...

Angewandte Chemie International Edition

Stacking Effects on Electron–Phonon Coupling in Layered Hybrid Perovskites via Microstrain Manipulation

Q Du, C Zhu, Z Yin, G Na, C Cheng, Y Han, N Liu, X Niu, H Zhou, H Chen, ...

ACS nano 14 (5), 5806-5817

Cation Diffusion Guides Hybrid Halide Perovskite Crystallization during the Gel Stage

L Liu, Y Bai, X Zhang, Y Shang, C Wang, H Wang, C Zhu, C Hu, J Wu, ...

Angewandte Chemie International Edition 59 (15), 5979-5987

1000 h Operational Lifetime Perovskite Solar Cells by Ambient Melting Encapsulation

S Ma, Y Bai, H Wang, H Zai, J Wu, L Li, S Xiang, N Liu, L Liu, C Zhu, G Liu, ...

Advanced Energy Materials, 1902472

2019

Locally collective hydrogen bonding isolates lead octahedra for white emission improvement

BB Cui, Y Han, B Huang, Y Zhao, X Wu, L Liu, G Cao, Q Du, N Liu, W Zou, ...

Nature communications 10 (1), 1-8

Interfacial Residual Stress Relaxation in Perovskite Solar Cells with Improved Stability

H Wang, C Zhu, L Liu, S Ma, P Liu, J Wu, C Shi, Q Du, Y Hao, S Xiang, ...

Advanced Materials 31 (48), 1904408

Strain engineering in perovskite solar cells and its impacts on carrier dynamics

C Zhu, X Niu, Y Fu, N Li, C Hu, Y Chen, X He, G Na, P Liu, H Zai, Y Ge, ...

Nature communications 10 (1), 815

2018

Cost analysis of perovskite tandem photovoltaics

Z Li, Y Zhao, X Wang, Y Sun, Z Zhao, Y Li, H Zhou, Q Chen

Joule 2 (8), 1559-1572

Manipulation of facet orientation in hybrid perovskite polycrystalline films by cation cascade

G Zheng, C Zhu, J Ma, X Zhang, G Tang, R Li, Y Chen, L Li, J Hu, J Hong, ...

Nature Communications 9 (1), 2793

Grain‐Boundary “Patches” by In Situ Conversion to Enhance Perovskite Solar Cells Stability

L Liu, S Huang, Y Lu, P Liu, Y Zhao, C Shi, S Zhang, J Wu, H Zhong, ...

Advanced Materials 30 (29), 1800544

2017

Congeneric Incorporation of CsPbBr3 Nanocrystals in a Hybrid Perovskite Heterojunction for Photovoltaic Efficiency Enhancement

H Zai, C Zhu, H Xie, Y Zhao, C Shi, Z Chen, X Ke, M Sui, C Chen, J Hu, ...

ACS Energy Letters 3 (1), 30-38

The emergence of the mixed perovskites and their applications as solar cells

JW Xiao, L Liu, D Zhang, N De Marco, JW Lee, O Lin, Q Chen, Y Yang

Advanced Energy Materials 7 (20), 1700491

Chemical reduction of intrinsic defects in thicker heterojunction planar perovskite solar cells

Z Liu, J Hu, H Jiao, L Li, G Zheng, Y Chen, Y Huang, Q Zhang, C Shen, ...

Advanced Materials 29 (23), 1606774

© 2018 by Cheese Lab

bottom of page